Kitchen Exhaust Air

  •   Four Seasons Hotel, Bahrain – 3 # OdoTron
  •   Four Seasons Hotel, Toronto – 2 # OdoTron
  •   Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi – 24 # OdoTronExhaust Air from STP Rooms

  •   TCS Pune – 4 # OdoTron
  •   TCS Hyderabad – 2 # OdoTron
  •   TCS Kolkata – 2 # OdoTron
  •   TCS – Nagpur – 2 # OdoTron
  •   TCS Kochi – 2 # OdoTron
  •   TCS Bhubaneshwar – 2 # OdoTron